Forretningsbetingelser for LPOG ApS

1. Indledning

1.1. Disse forretningsbetingelser for LPOG ApS (CVR-nr. 33 16 72 88 gælder for de ydelser, LPOG leverer til sin kunde (“Kunden”).

1.2. Det udarbejdede aftalebrev med eventuelle bilag (“Aftalebrevet”) og disse forretningsbetingelser udgør aftalen mellem LPOG og Kunden (“Aftalen”). I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalebrev skal vilkårene i aftalebrevet gælde.

2. LPOG’s ydelser

2.1. LPOG’s ydelse (i det følgende kaldet ”ydelsen”) er beskrevet i aftalebrevet.

3. Bemanding og underleverandører

3.1. LPOG kan med Kundens samtykke antage underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. (1) underleverandører til interne og administrative formål, herunder levering, hosting, facilitering, administration og servicering af systemer mv., samt (2) underleverandører der er underdatabehandlere (samtlige LPOG’s underleverandører benævnes herefter samlet (“Underleverandører”).
3.2. LPOG er ansvarlig for Underleverandørernes ydelser, i det omfang disse indgår i Ydelserne, der skal leveres i henhold til Aftalebrevet. Underleverandører handler i relation til Ydelserne på vegne af LPOG og efter LPOG’s instruks.

4. Fortrolighed

4.1. Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.
4.2. Alle medarbejdere i LPOG er pålagt tavshedspligt.
4.3. LPOG kan videregive fortrolige oplysninger til Underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for disses udførelse af opgaver for Kunden.
4.4. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger, (1) som er offentligt kendt, (2) som modtageren allerede er bekendt med, (3) som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger, (4) som er uafhængigt udviklet, eller (5) som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1. LPOG er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
5.2. LPOG kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end LPOG.
5.3. LPOG er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv.
Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser
5.4. LPOG’s erstatningsansvar er begrænset til et beløb, svarende til fem gange LPOG ‘s honorar (ekskl. moms), som Kunden har betalt LPOG for en enkeltstående eller løbende ydelse.

6. Persondata

6.1 LPOG respekterer sine kunders forventninger om persondatabeskyttelse og fortrolighed. LPOG indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, persondataloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse, når denne træder i kraft fra 25. maj 2018.
6.2. I det omfang LPOG i forbindelse med Aftalen behandler oplysninger, omfattet af persondataloven, er LPOG databehandler i persondatalovens forstand og handler alene efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig.
6.3. LPOG er i forbindelse med levering af Ydelserne berettiget til at antage underdatabehandlere, beliggende såvel inden for som uden for EU/EØS.
6.4. Det er Kundens ansvar at sikre, at overgivelse af oplysninger til LPOG og Underleverandører, herunder underdatabehandlere, overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

7. Elektronisk kommunikation mv.

7.1. LPOG og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.
7.2. LPOG eller LPOG’s underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

8. Lovvalg og værneting

8.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de